Støj på arbejdspladsen

Støj i industrilokaler

Støjbelastningen i arbejdslokaler kan være meget høj, selv om arbejdsoperationerne i sig selv ikke støjer specielt meget.


Et ubehageligt højt støjniveau skyldes ofte en uhensigtsmæssig akustik i lokalet – et forhold, der måske ikke er taget højde for ved projektering og udførelse af lokalerne.


Dette giver sig udslag i lange efterklangstider, hvor lyde kastes frem og tilbage mellem lokalets overflader. Ofte kan selv almindelig samtale i lokalet føles ubehageligt.


Økonomisk vil det selvfølgelig være mest fornuftigt at vurdere akustikforholdene, før der bygges, men også for eksisterende lokaler er der råd.


Jeg foretager en analyse, der viser, hvorledes akustikken kan reguleres således, at også Arbejdstilsynets Vejledning A.1.16 om akustik i arbejdsrum er tilgodeset. Analysen er et kvalificeret og dokumenteret udgangspunkt for det videre forløb, hvor jeg også kan medvirke.


Det videre forløb kan bestå i gennemførelse af de aftalte løsninger sammen med jeres øvrige rådgivere og håndværkere – samt afsluttende teknisk slutdokumentation, der for industrilokalers vedkommende kan bruges over for tilsynsmyndighederne.


Udsnit af akustikregulet loft i produktionshal